Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

Warta Negeri Sembilan 216-277 (26/4/18)

275-277
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PENGISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN PEMBETULAN

217-274
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI SIASATAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
PEMBATALAN PERAMPASAN TANAH
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT

216
AKTA ORANG ASLI 1954:
RIZAB KAWASAN ORANG ASLI

Related Items