Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

SEL 858-1094 (14/3/2019)

858
AKTA EKSAIS 1976:
Mesyuarat-Mesyuarat Lembaga Pelesenan Eksais
859-1094
KANUN TANAH NEGARA:
Pelantikan Di Bawah Perenggan 12(1)(B)
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat

10 items left

Related Items