Dear valued customer, please email a copy of the LO first at eshop@printnasional.com.my before the date of your selected pickup date. Failed to do so will result we will unable to process your order and you not able to pick up on your pickup date. Please read our manual on how to order by LO to get more information. TQ

SEL 2454-2598 (4/7/2019)

2454
WATIKAH PELANTIKAN BENTARA RAJA
2455-2594
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Supaya Mengemukakan Dokumen
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa
Notis Kepada Tuanpunya Bersama Mengenai Permohonan Pecah Bahagian Tanah
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat
Perintah Di Bawah Seksyen 432
2595-2569
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
Perisytiharan Pengambilan Tanah Yang Dicadangkan
2597
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Jabatan Kerja Raya Selangor
2598
KANUN TANAH NEGARA:
Perizaban Tanah Kerajaan Bagi Maksud Awam

10 items left

Related Items