Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

SEL 2326-2453 (20/6/2019)

RM13.50

2326
UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN SELANGOR 1959:
Menarik Balik Gelaran
2327-2328
AKTA EKSAIS 1976:
Mesyuarat Lembaga Pelesenan Eksais Daerah Gombak
Mesyuarat Lembaga Pelesenan Eksais Daerah Hulu Selangor
2329
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013:
Pelantikan Di Bawah Subseksyen 4(1)
2330-2453
KANUN TANAH NEGARA:
Perizaban Tanah Kerajaan Bagi Maksud Awam
Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan
Notis Kepada Tuanpunya Bersama Mengenai Permohonan Pecah Bahagian Tanah
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian

10 items left

Related Items