SEL 1998-2157 (23/5/2019)

RM13.50

1998
AKTA EKSAIS 1976:
Mesyuarat Lembaga Pelesenan Eksais Daerah Kuala Langat
1999-2157
KANUN TANAH NEGARA:
Pelantikan Di Bawah Perenggan 12(1)(B)
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa
Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat
Perintah Di Bawah Seksyen 432
Perisytiharan Pengambilan Tanah Yang Dicadangkan

10 items left

Related Items