SEL 1529-1762 (25/4/2019)

RM13.00

1529-1540
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
Anggaran Hasil Dan Perbelanjaan Tahun 2019
1541-1542
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003:
Pelantikan Anggota Majlis Agama Islam Selangor
Penamatan Pelantikan Anggota Majlis Agama Islam Selangor
1543-1760
KANUN TANAH NEGARA:
Pelantikan Di Bawah Perenggan 12(1)(B)
Pembatalan Pelantikan Di Bawah Perenggan 12(1)(B)
Perizaban Tanah Kerajaan Bagi Maksud Awam
Notis Cadangan Pembatalan Perizaban Tanah Bagi Maksud Awam
Pembatalan Perizaban Tanah Bagi Maksud Awam
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa
Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan
Notis Kepada Tuanpunya Bersama Mengenai Permohonan Pecah Bahagian Tanah
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa
Notis Mengenai Niat Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Bersyarat Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat
Perintah Di Bawah Seksyen 432
1761
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
Perisytiharan Pengambilan Tanah Yang Dicadangkan
1762
WANG CAGARAN YANG TIDAK DITUNTUT

10 items left

Related Items