Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

PK 72-125 (31/1/2019)

72-73
AKTA BINATANG 1953:
KEHENDAK MENURUT SUBSEKSYEN 42(4) DAN (5)
PEMBERITAHUAN MENURUT PERENGGAN 42(6)(a)
74-125
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS KEPADA TUAN PUNYA BERSAMA MENGENAI PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN TANAH
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

1 item left

Related Items