PK 654-776 (25/4/20190

RM7.00

654
KEMATIAN
655
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976:
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA NEGERI KEPADA DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH HILIR PERAK 2020 (PENGUBAHAN 3)
656-773
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
774-775
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
NOTIS BAHAWA TANAH BERKEMUNGKINAN AKAN DIAMBIL
776
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM

2 items left

Related Items