Dear valued customer, please email a copy of the LO first at eshop@printnasional.com.my before the date of your selected pickup date. Failed to do so will result we will unable to process your order and you not able to pick up on your pickup date. Please read our manual on how to order by LO to get more information. TQ

PK 654-776 (25/4/20190

654
KEMATIAN
655
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976:
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA NEGERI KEPADA DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH HILIR PERAK 2020 (PENGUBAHAN 3)
656-773
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
774-775
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
NOTIS BAHAWA TANAH BERKEMUNGKINAN AKAN DIAMBIL
776
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM

2 items left

Related Items