Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

PK 527-653 (11/4/2019)

RM9.00

527
AKTA MAHKAMAH RENDAH 1948:
PELANTIKAN MAJISTRET KELAS DUA DI DAN BAGI NEGERI PERAK
528
AKTA ORANG ASLI 1954:
PERISYTIHARAN RIZAB ORANG ASLI
529
ENAKMEN LEMBAGA AIR PERAK 1988:
PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA AIR PERAK
530-653
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI UKUR DI DAN BAGI NEGERI PERAK
PELANTIKAN PENOLONG PENTADBIR TANAH DAN TIMBALAN PENDAFTAR HAKMILIK DI DAN BAGI DAERAH-DAERAH/NEGERI PERAK
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

2 items left

Related Items