Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

PK 383 -514 (28/3/2019)

RM9.00

383-385
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
ANGGARAN BELANJAWAN TAHUN 2019
KADAR TAHUN 2019
386-514
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
PERINTAH PENTADBIR TANAH
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS MENGENAI KEMASUKAN KAVEAT
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN PENYAMPAIAN GANTIAN

2 items left

Related Items