PK 3 - 71 (17/1/2019)

RM5.00

3-5
UNDANG-UNDANG TUBUH KERAJAAN PERAK:
(PERKARA XXXIX BAHAGIAN KEDUA)
(PERKARA XLVII BAHAGIAN KEDUA)
(PERKARA XLIX BAHAGIAN KEDUA)
6
AKTA MAHKAMAH RENDAH 1948:
PELANTIKAN MAJISTRET KELAS DUA DI DAN BAGI NEGERI PERAK PEMBETULAN
7
AKTA EKSAIS 1976:
MESYUARAT LEMBAGA PELESENAN EKSAIS DAERAH LARUT, MATANG DAN SELAMA
8-11
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
KADAR TAHUNAN MAJLIS DAERAH SELAMA
KADAR TAHUNAN MAJLIS DAERAH BATU GAJAH
KADAR TAHUNAN MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU
KADAR TAHUNAN MAJLIS DAERAH GERIK
12-71
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN PENOLONG PENTADBIR TANAH DAN TIMBALAN PENDAFTAR HAKMILIK DI DAN BAGI DAERAH-DAERAH/NEGERI PERAK PEMBETULAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG GADAIAN DAN PENGKAVEAT MENGENAI SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

1 item left

Related Items