Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

PK 282- 382 (14/3/2019)

RM6.00

282
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
ANGGARAN BELANJAWAN TAHUN 2019
283-382
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
PERINTAH PENTADBIR TANAH
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
SAMAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

2 items left

Related Items