Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

PK 190 -281 (28/2/2019)

190-191
AKTA BINATANG 1953:
KEHENDAK MENURUT SUBSEKSYEN 42(4) DAN (5)
PEMBERITAHUAN MENURUT PERENGGAN 42(6)(a)
192-281
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

2 items left

Related Items