Dear valued customer, PNMB2u only received LO manual only, we do not accept purchase through e-perolehan. For purchase through e-perolehan, do please contact, Ms Atikah (Eperolehan) at 0134715938.

PK 190 -281 (28/2/2019)

190-191
AKTA BINATANG 1953:
KEHENDAK MENURUT SUBSEKSYEN 42(4) DAN (5)
PEMBERITAHUAN MENURUT PERENGGAN 42(6)(a)
192-281
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

2 items left

Related Items