PK 131 -186 (14/2/2019)

RM7.00

131
SENARAI NAMA-NAMA PENERIMA DARJAH DAN BINTANG KEBESARAN SERTA PINGAT-PINGAT NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 2018
132-133
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR
134-186
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN DI BAWAH PERENGGAN 12(1)(b)
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
SAMAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
CAGARAN-CAGARAN UNTUK DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT
WANG PERTARUHAN YANG BELUM DITUNTUT

2 items left

Related Items