PHG 553-658 (25/4/2019)

RM6.00

553
AKTA ACARA KEWANGAN 1957:
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN DI BAWAH ARAHAN 162
554-564
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 55(6)
565-650
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
651-658
NOTIS-NOTIS AM

2 items left

Related Items