Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

PHG 461 - 552 (11/4/2019)

RM5.00

461-462
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960:
PENGISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 44
463-480
ENAKMEN RIZAB MELAYU:
PENGISYTIHARAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 3(i)
PEMBATALAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(i)
481-548
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
LELONGAN AWAM YANG KEMUDIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
549-552
NOTIS-NOTIS AM

2 items left

Related Items