Pre Order

PHG 354-460 (8/3/2019)

This is a PRE ORDER item. It will take 5 - 7 working days for delivery or self pick up

354
AKTA HARI KELEPASAN 1951:
HARI KELEPASAN AM NEGERI PAHANG
355
AKTA ACARA KEWANGAN 1957:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH ARAHAN 162
356
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960:
PENGISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 44
357
AKTA EKSAIS 1976:
MESYUARAT LEMBAGA PELESENAN EKSAIS DAERAH BENTONG
358-359
ENAKMEN RIZAB MELAYU:
PEMBATALAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(i)
360-455
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS TUNTUTAN: TUNGGAKAN SEWA
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
456-460
NOTIS-NOTIS AM

Related Items