PHG 292-353 (14/3/2019)

RM5.00

292
AKTA ACARA KEWANGAN 1957:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH ARAHAN 162
293-294
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960:
PENGISYTIHARAN Dl BAWAH SEKSYEN 44
295
AKTA PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH 1972:
PERATURAN-PERATURAN PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (SKIM No. 6) 1981
296
AKTA EKSAIS 1976:
NOTIS
297
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976:
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA NEGERI KEPADA DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PAHANG 2050
298
ENAKMEN RIZAB MELAYU:
PENGISYTIHARAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 3(i)
299
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991:
PELANTIKAN AHLI MAJLIS
300-345
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
LELONGAN AWAM YANG KEMUDIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
346-347
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PEMBETULAN
348-353
NOTIS AM

2 items left

Related Items