Dear valued customer, please email a copy of the LO first at eshop@printnasional.com.my before the date of your selected pickup date. Failed to do so will result we will unable to process your order and you not able to pick up on your pickup date. Please read our manual on how to order by LO to get more information. TQ

PHG 1 - 133 (3/1/2019)

1
ENAKMEN MINERAL 2001:
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERIKUASA
2-123
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN PEGAWAI PENEMPATAN
PELANTIKAN PEGAWAI UKUR
PELANTIKAN TIMBALAN PENGARAH UKUR
PELANTIKAN TIMBALAN PENGARAH TANAH DAN GALIAN
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAFTAR HAKMILIK NEGERI
PELANTIKAN PENOLONG PENTADBIR TANAH
PEMBATALAN PERIZABAN
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN BERSYARAT YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
SAMAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
LELONGAN AWAM YANG KEMUDIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 432(1)
124-125
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN PEMBETULAN
126-133
NOTIS-NOTIS AM:
KANUN TANAH NEGARA
NOTIS KEMUNGKIRAN TERHADAP GADAIAN

2 items left

Related Items