MLK NO 57-81 (14/2/2019)

RM6.00

57
MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH:
AKAUN BAGI TAHUN KEWANGAN 2017

58
ENAKMEN SUMBER AIR (NEGERI MELAKA) 2014:
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA

59-81
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN DI BAWAH PERENGGAN 12(1)(b)
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS BERHUBUNGAN DENGAN PENYEDIAAN DOKUMEN HAKMILIK DAFTARAN SEMENTARA
NOTIS BAHAWA DOKUMEN HAKMILIK DAFTARAN SEMENTARA ADALAH TERBUKA UNTUK DIPERIKSA
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN

2 items left

Related Items