PHG NO 198-267 14/2/2019

RM5.00

198
AKTA ACARA KEWANGAN 1957:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH ARAHAN 162

199
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960:
PENGISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 44

200-201
AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 7
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 13

202
ENAKMEN RIZAB MELAYU:
PENGISYTIHARAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 3(i)

203
ENAKMEN BADAN-BADAN BERKANUN NEGERI (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2002:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 25(7)

204-264
KANUN TANAH NEGARA:
PEMBATALAN PERIZABAN
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN BERSYARAT YANG BARU
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT

265-267
NOTIS-NOTIS AM

2 items left

Related Items