Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

NO 736-857 (28/2/2019)

736
AKTA EKSAIS 1976:
Mesyuarat Rayuan Lembaga Pelesenan Eksais Daerah Klang
737
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013:
Pelantikan Di Bawah Subseksyen 4(1)
738-857
KANUN TANAH NEGARA:
Perizaban Tanah Bagi Maksud Awam
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa
Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat
Perintah Di Bawah Seksyen 432

4 items left

Related Items