SEL NO 347 -522 (31/1/2019)

RM12.00

347
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013:
Pelantikan Di Bawah Subseksyen 4(1)

348
ENAKMEN RIZAB MELAYU:
Perisytiharan Memasukkan Tanah Kerajaan Sebagai Kawasan Rizab Melayu

349-520
KANUN TANAH NEGARA:
Pembetulan
Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan
Notis Kepada Tuanpunya Bersama Mengenai Permohonan Pecah Bahagian Tanah
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Berhubungan Dengan Penyediaan Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat
Perintah Di Bawah Seksyen 432 

521
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
Perisytiharan Pengambilan Tanah Yang Dicadangkan

522
WANG DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT

7 items left

Related Items