N.S NO 16-38 (17/1/2019)

SGN0219

RM4.00

16-37
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS TUNTUTAN: HASIL TERHUTANG
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
PEMBATALAN PERAMPASAN TANAH
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)

38
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PENGISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN PEMBETULAN 

2 items left

Related Items