Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

SEL NO 125-345 (17/1/2019)

125 - 343
Kanun Tanah Negara 
Pelantikan Di Bawah Perenggan 12(1)(B) 
Perizaban Tanah Kerajaan Bagi Maksud Awam 
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa 
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya) 
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa 
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru 
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan 
Saman 
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian 
Notis Mengenai Kemasukan Kaveat 
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat 
Perintah Di Bawah Seksyen 432 

344
WANG DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT

345
AKTA HARI KELEPASAN 1951

3 items left

Related Items