NO 1096 -1321 (28/3/2019)

RM14.00

1096-1097
ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT (NEGERI SELANGOR) 2011:
Pelantikan Pegawai Maklumat
1098-1314
KANUN TANAH NEGARA:
Perizaban Tanah Kerajaan Bagi Maksud Awam
Pembatalan Perizaban Tanah Bagi Maksud Awam
Notis Tuntutan: Tunggakan Sewa
Notis Tuntutan: Hasil Terhutang
Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan
Notis Kepada Tuanpunya Bersama Mengenai Permohonan Pecah Bahagian Tanah
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Bersyarat Yang Baru
Saman Kepada Penggadai Supaya Hadir Dalam Siasatan
Saman
Perintah Jualan Atas Permintaan Pemegang Gadaian
Notis Berkenaan Dengan Cadangan Hendak Memotong Kaveat
Perintah Di Bawah Seksyen 432
1315
WANG CAGARAN YANG TIDAK DITUNTUT
1316
WANG DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT
1317-1319
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
Pemberitahuan Di Bawah Kaedah 35
1320-1321
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
Perisytiharan Pengambilan Yang Dicadangkan

8 items left

Related Items