N.S 268-321 (6/6/2019)

RM9.00

268
PENGURNIAAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT SEMPENA HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DI-PERTUAN BESAR NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS TAHUN 2019
269-320
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS ATAS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
321
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PENGISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

2 items left

Related Items