Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

N.S 180-188 911/4/2019)

180
ORDINAN KUMPULAN WANG PERUSAHAAN GETAH (PENANAMAN SEMULA) 1952:
PERATURAN-PERATURAN PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (SKIM NO. 6) 1981
181-188
KANUN TANAH NEGARA:
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH

Related Items