MLK139 -143 11/4/2019

RM4.00

139
ENAKMEN KESALAHAN SYARIAH (NEGERI MELAKA) 1991:
PEMBERITAHUAN PUSAT TAHANAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 66(4)
140-141
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN DI BAWAH PERENGGAN 12(1)(b)
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
142-143
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN
PEMBERITAHUAN PENARIKAN BALIK PENGAMBILAN TANAH

2 items left

Related Items