Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

MLK 144-176 (25/4/2019)

144
AKTA MAHKAMAH RENDAH 1948:
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 79
145
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960:
PEMBATALAN KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK
146-148
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976:
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA NEGERI KEPADA DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JASIN 2020 (PENGUBAHAN 2)
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA NEGERI KEPADA DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH 2020 (PENGUBAHAN 2)
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PIHAK BERKUASA NEGERI KEPADA DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MELAKA TENGAH 2015 (PENGUBAHAN 2)
149-175
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS TUNTUTAN: TUNGGAKAN SEWA
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS MENGENAI NIAT MEMOTONG KAVEAT
176
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PEMBERITAHUAN PENARIKAN BALIK

Related Items