Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

MLK 128 -138 (28/3/2019)

128-129
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
AKAUN BAGI TAHUN KEWANGAN 2017
RINGKASAN BELANJAWAN 2019
130-137
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
138
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA

Related Items