MLK 128 -138 (28/3/2019)

RM3.00

128-129
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
AKAUN BAGI TAHUN KEWANGAN 2017
RINGKASAN BELANJAWAN 2019
130-137
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
138
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA

2 items left

Related Items