Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

MLK 101-127 (14/3/2019)

RM5.00

101
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976:
AKAUN BAGI TAHUN KEWANGAN 2017
102-126
KANUN TANAH NEGARA:
PELANTIKAN DI BAWAH PERENGGAN 12(1)(b)
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS MENGENAI NIAT UNTUK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS BERHUBUNGAN DENGAN PENYEDIAAN DOKUMEN HAKMILIK DAFTARAN SEMENTARA
NOTIS BAHAWA DOKUMEN HAKMILIK DAFTARAN SEMENTARA ADALAH TERBUKA UNTUK DIPERIKSA
PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN
NOTIS MENGENAI NIAT MEMOTONG KAVEAT
127
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
NOTIS BAHAWA TANAH BERKEMUNGKINAN AKAN DIAMBIL

2 items left

Related Items