Fed 5672-6205 (1-5/4/2019)

RM23.00

5672-5684
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
5685
AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG 1976:
Ahli-Ahli Jawatankuasa Bar Kuala Lumpur Bagi Tahun 2019/20
5686
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan
5687-5852
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
5853-5860
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
5861
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:
Pemberitahuan Di Bawah Subperaturan 26(7)
5862
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Nama Pusat Tanggungjawab (Ptj): Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang
5863-5931
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Permohonan Untuk Dibebaskan
5932-5935
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
5936-6064
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pemiutang
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Oleh Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia Tentang Niat Hendak Memohon Pelepasan
6065-6068
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
6069
AKTA PETUNJUK GEOGRAFI 2000:
Intellectual Property Official Journal Batch No. 1/2018
6070-6154
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
Notis Untuk Warta
6155-6158
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftar Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa Perintah Di Bawah Seksyen 433
6159-6205
AKTA SYARIKAT 1965:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi
Notis Mengenai Pelepasan Pelikuidasi
Notis Mengenai Perintah Pelepasan Pelikuidasi Dan Pembubaran
Notis Mengenai Perintah Penggulungan
Notis Mengenai Perintah Penggulungan Dan Pelantikan Pelikuidasi

2 items left

Related Items