Dear valued customer, please email a copy of the LO first at eshop@printnasional.com.my before the date of your selected pickup date. Failed to do so will result we will unable to process your order and you not able to pick up on your pickup date. Please read our manual on how to order by LO to get more information. TQ

Fed. 24344-24638 (24-28/12/2018)

24344
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
LEMBAGA PEROLEHAN PERSEKUTUAN

24345-24355
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

24356-24355
AKTA PERTUBUHAN 1966:
NOTIS MENGENAI PELEPASAN/PEMBUBARAN PERTUBUHAN
PEMBUBARAN PERTUBUHAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 17(1)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

24356-24357
AKTA PERTUBUHAN 1966:
NOTIS MENGENAI PELEPASAN/PEMBUBARAN PERTUBUHAN
PEMBUBARAN PERTUBUHAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 17(1)

24358-24442
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA

24443-24454
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

24454
AKTA SYARIKAT AMANAH 1949:
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(2)

24455-24529
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI PEMERIKSAAN AWAM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

24530
AKTA SYARIKAT 1965:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(4)

24531
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

24532
AKTA KOPERASI 1993:
NOTIS MENGENAI SELESAINYA PELIKUIDASIAN KOPERASI

24533
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
BAHAGIAN KEWANGAN JABATAN PERDANA MENTERI

24534
BANK NEGARA MALAYSIA:
PENYATA ASET DAN LIABILITI SEMASA PERNIAGAAN DITUTUP PADA HARI JUMAAT, 30 NOVEMBER 2018

24534-24583
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

24584
KANUN TANAH NEGARA:
KAEDAH-KAEDAH TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1995
SAMAN KEPADA PENGGADAI

24858-24591
KAEDAH-KAEDAH TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1995:
SAMAN KEPADA PENGGADAI
PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 432

24592
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
PEJABAT KASTAM DIRAJA MALAYSIA, KANGAR, PERLIS

24593-24638
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI TETAP
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN

Related Items