Fed. 23772-24342 (17-21/12/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

23772-23773
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS BERHUBUNGAN DENGAN PENYEDIAAN DOKUMEN HAKMILIK DAFTARAN SEMENTARA

23774-23847
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI PEMERIKSAAN AWAM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
NOTIS CADANGAN MELEPASKAN KETUA PENGARAH INSOLVENSI

23848
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM:
PEMBETULAN

23849-23939
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS PEMERIKSAAN AWAM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS OLEH KETUA PENGARAH INSOLVENSI MALAYSIA TENTANG NIAT HENDAK MEMOHON PELEPASAN

23940
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

23941-23945
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

23946-24026
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM PEMIUTANG DAN PENYUMBANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI SEMENTARA
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PELEPASAN PELIKUIDASI DAN PEMBUBARAN SYARIKAT
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN DAN PELANTIKAN PELIKUIDASI

24027-24036
NOTIS-NOTIS

24037-24219
NOTIS-NOTIS AM

24220-24229
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

24230
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

24231
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:
. PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 26(7)

24232
AKTA PERTUBUHAN 1966:
NOTIS MENGENAI PERMOHONAN PEMBUBARAN & PERINTAH PERLETAKHAKAN

24233-24235
WANG DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT;
PEJABAT PILIHAN RAYA NEGERI SABAH
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN
MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

24236-24342
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

Related Items