Fed. 23377-23771 (10-14/12/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

23377
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PEROLEHAN MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA

23378-23381
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

23382
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 26(7)

23383
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 25(7)

23384-23474
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

23475-23478
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS BAHAWA DOKUMEN HAKMILIK DAFTAR SEMENTARA ADALAH TERBUKA UNTUK DIPERIKSA
PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 433
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

23479-23567
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KEDUA
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KEEMPAT

23568-23570
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN:
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 26(7)

23571
BANK NEGARA MALAYSIA:
SEMASA PERNIAGAAN DITUTUP PADA HARI KHAMIS, 15 NOVEMBER 2018

23572-23634
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI PEMERIKSAAN AWAM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
NOTIS CADANGAN MELEPASKAN KETUA PENGARAH INSOLVENSI

23635-23637
AKTA SYARIKAT 1965:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(2)
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(4)

23638-23641
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

23642-23691
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PERINTAH PELEPASAN PELIKUIDASI DAN PEMBUBARAN SYARIKAT
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN DAN PELANTIKAN PELIKUIDASI

23692
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

23693-23771
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

Related Items