Fed. 22213-22757 (26-30/11/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

22213
AKTA PENJARA 1995:
AKTA PENCEGAHAN JENAYAH 1959
PERISYTIHARAN RUMAH, BANGUNAN, KEPUNGAN ATAU TEMPAT ATAU MANAMANA BAHAGIANNYA SEBAGAI TEMPAT TAHANAN

22214-22215
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS BAHAWA DOKUMEN HAKMILIK DAFTAR SEMENTARA ADALAH TERBUKA UNTUK DIPERIKSA
PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 433

22216-22255
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM TERTANGGUH
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN DAN PELANTIKAN PELIKUIDASI

22256
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

22257
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

22258-22375
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN PERTAMA DAN AKHIR
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KEEMPAT
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KELIMA DAN AKHIR

22376
AKTA SYARIKAT 1965:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(4)

22377
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

22378
BANK NEGARA MALAYSIA:
PENYATA ASET DAN LIABILITI SEMASA PERNIAGAAN DITUTUP PADA HARI RABU, 31 OKTOBER 2018

22379-22465
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

22466
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

22467-22551
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

22552-22558
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

22559-22560
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

22561
AKTA PERTUBUHAN 1966:
NOTIS MENGENAI PELEPASAN/PEMBUBARAN PERTUBUHAN

22562-22757
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN

Related Items