Dear valued customer, PNMB2U does not accept the order from E-Perolehan. E-Perolehan KL & Selangor only, you may contact 0392366868. E-Perolehan made from other states, do please contact our nearest PNMB Branches. TQ.

Fed. 21721-22212 (19/11/2018)

21721-21740
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
NOTIS MENGENAI NIAT MEMOTONG KAVEAT

21741-21839
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

21840-21846
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)

21847
AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969:
PELANTIKAN PEMERIKSA

21848
AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974 

21849
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

21850-21851
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN:
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 26(7)

21852-21946
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

21947-22079
NOTIS-NOTIS

22080-22095
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

22907-22098
AKTA PERTUBUHAN 1966:
PENYELESAIAN HAL EHWAL PERTUBUHAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 17(1) AKTA PERTUBUHAN 1966

22099
AKTA SYARIKAT 1965:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(4)

22100
AKTA SYARIKAT 1965;
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(4)

22101-22212
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

Related Items