Fed. 21386-21720 (21-16/11/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

21386-21388
ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1952:
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA PELESENAN PERKAPALAN DALAM NEGERI
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

21389
AKTA PERTUBUHAN 1966:
PENGGULUNGAN PERTUBUHAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 17(1)

21390
BANK NEGARA MALAYSIA:
PENYATA ASET DAN LIABILITI SEMASA PERNIAGAAN DITUTUP PADA HARI ISNIN, 15 OKTOBER 2018

21391-21430
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN PERTAMA
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI SEMENTARA
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN

21431
AKTA IMIGRESEN 1959/63:
PELANTIKAN PEGAWAI KANAN IMIGRESEN

21432
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

21433-21435
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001:
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA

21436
AKTA KESATUAN SEKERJA 1959:
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 69

21437
KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB INSTITUSI AKAUNTAN MALAYSIA:
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (‘INSTITUT’) MENURUT KAEDAH 18(1) KAEDAH-KAEDAH INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (TATATERTIB) 2002

21438-21505
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN PERTAMA
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KEDUA
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KETIGA

21507-21515
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

21516
AKTA KOPERASI 1993:
NOTIS MENGENAI SELESAINYA PELIKUIDASIAN KOPERASI

21517-21618
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

21619-21622
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

21675-21681
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS BAHAWA DOKUMEN HAKMILIK DAFTAR SEMENTARA ADALAH TERBUKA UNTUK DIPERIKSA
NOTIS BAHAWA DOKUMEN HAKMILIK DAFTAR SEMENTARA ADALAH TERBUKA UNTUK DIPERIKSA PEMBETULAN
PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 433

21682-21720
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PELEPASAN PELIKUIDASI DAN PEMBUBARAN SYARIKAT
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN DAN PELANTIKAN PELIKUIDASI

Related Items