Fed. 20520 - 20899 (29-02/11/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

20520
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2017

20521
KANUN TANAH NEGARA 
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)

20522 - 20647
AKTA KEBANKRAPAN 1967 
Perintah Penerimaan 
Perintah Penghukuman 
Notis Mengenai Mesyuarat Am 
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang 
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan 
Notis Mengenai Dividen 
Notis Kepada Pemiutang Mengenai Cadangan Meminta Pelepasan 

20648 
KANUN TANAH NEGARA 
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)

20795 - 20797
AKTA SYARIKAT 2016 
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)

20798 - 20829
AKTA SYARIKAT 1965 
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama 
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan 
Notis Mengenai Dividen 
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi 
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi Tetap 
Notis Mengenai Perintah Pelepasan Pelikuidasi Dan Pembubaran Syarikat 
Notis Mengenai Perintah Penggulungan 
Notis Mengenai Perintah Penggulungan Dan Pelantikan Pelikuidasi 

20830 - 20837
KANUN TANAH NEGARA 
Notis Berhubungan Dengan Penyediaan Dokumen Hakmilik Daftaran Sementara 
Notis Bahawa Dokumen Hakmilik Daftar Sementara Adalah Terbuka Untuk Diperiksa 
Perintah Di Bawah Seksyen 433 

20838 - 20899
AKTA KEBANKRAPAN 1967 
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama 
Notis Mengenai Mesyuarat Am 
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan 
Notis Cadangan Pelepasan Ketua Pengarah Insolvensi 

20649
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 
Pemberitahuan Di Bawah Subperaturan 26(7)

20650 - 20719
AKTA KEBANKRAPAN 1967 
Notis Mengenai Mesyuarat Am 
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang 
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan 
Notis Mengenai Dividen 

20720
KANUN TANAH NEGARA 
Notis Mengenai Niat Memotong Kaveat

20721
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

20722 - 20793
AKTA KEBANKRAPAN 1967 
Notis Mengenai Mesyuarat Am 
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan 
Notis Mengenai Dividen 

20794 
AKTA SYARIKAT 1965 
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 308(4)

Related Items