Fed. 20063-20519 (22-26/10/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

20063-20073
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

20074
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS PERINTAH PENGGULUNGAN DAN BUTIR-BUTIR PELIKUIDASI

20075-20076
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

20077-20124
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN
PENGHUKUMAN DIBATALKAN

20125-20139
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

20140-20146
AKTA KOPERASI 1993:
NOTIS MENGENAI SELESAINYA PELIKUIDASIAN KOPERASI

20147-20187
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

20188
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI NIAT MEMOTONG KAVEAT

20189
BANK NEGARA MALAYSIA:
PENYATA ASET DAN LIABILITI SEMASA PERNIAGAAN DITUTUP PADA HARI JUMAAT, 28 SEPTEMBER 2018

20190
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
NOTIS KEPADA ORANG YANG BERKEPENTINGAN

20191-20251
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN PERTAMA DAN AKHIR
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KEDUA
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KETIGA
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KETIGA DAN AKHIR
NOTIS MENGENAI DIVIDEN KEEMPAT

0252
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 :
PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN PEMBETULAN

20253 - 20484
Notis-Notis 
Notis-Notis Am 

20485
RISALAT-RISALAT YANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT:
(DEWAN RAKYAT)

20486
RISALAT-RISALAT YANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT:
(DEWAN NEGARA)

20487
AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974

20488-20489
AKTA SYARIKAT 1965:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 308(2)

20490
AKTA SYARIKAT 2016:
PEMOTONGAN NAMA SYARIKAT MENURUT SUBSEKSYEN 551(3)

20491-20519
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI PELANTIKAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN

Related Items