Fed. 19708-20062 (15-19/10/2018)

This product does not have a ready stock and need to request to print. Kindly please contact nearby PNMB' Sales consultant and get your quotations. For HQ (Lembah Klang), kindly contact customer services at 03-9236 6888

19708-19722
KANUN TANAH NEGARA:
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU SURATAN YANG DIKELUARKAN YANG BARU SEBAGAI GANTINYA)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU

1972319820
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

19821
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH JABATAN PERDANA MENTERI

19822-19895
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI DIVIDEN

19896
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM

19897-20006
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
PERINTAH PENERIMAAN
PERINTAH PENGHUKUMAN
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

20007
AKTA PERTUBUHAN 1966:
PEMBATALAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN DI BAWAH PERENGGAN 13(1)(d)

20008-20031
AKTA SYARIKAT 1965:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN
NOTIS MENGENAI PERINTAH PELANTIKAN PELIKUIDASI DAN PENGGULUNGAN SYARIKAT
NOTIS MENGENAI PELEPASAN PELIKUIDASI
NOTIS MENGENAI PERINTAH PENGGULUNGAN

20032-20062
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
NOTIS MENGENAI MESYUARAT AM
NOTIS MENGENAI MESYUARAT PERTAMA PEMIUTANG
NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKAN

Related Items