Fed 189 205 (25/4/2019)

RM3.00

189-205
KANUN TANAH NEGARA:
PENGISYTIHARAN SEBAGAI DAERAH
NOTIS MENGENAI SIASATAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT

2 items left

Related Items