Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

Fed. 1670-1966 (4-8/2/2019)

RM15.00

1670
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan
1671
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN:
Pemberitahuan Di Bawah Subperaturan 26(7)
1672
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
1673-1674
DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sabah
Bahagian Kewangan Jabatan Perdana Menteri
1675-1977
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
Perisytiharan Pengambilan Yang Dicadangkan
1678-1813
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
1814
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
Notis Kepada Orang Yang Berkepentingan
1815-1832
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
1833
AKTA KESATUAN SEKERJA 1959:
Pemberitahuan Di Bawah Seksyen 69
1834
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia
1835-1931
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
1932-1936
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
Notis Kepada Orang Yang Berkepentingan
1937
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
Lembaga Perolehan
1938-1940
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
1941
KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB INSTITUSI AKAUNTAN MALAYSIA:
Keputusan-Keputusan Jawatankuasa Tatatertib Institut Akauntan Malaysia (‘Institut’) Menurut Kaedah 18(1) Kaedah-Kaedah Institut Akauntan Malaysia (Tatatertib) 2002
1942-1966
AKTA SYARIKAT 1965:
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Am Pemiutang Dan Penyumbang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi
Notis Mengenai Perintah Pembubaran
Notis Mengenai Perintah Penggulungan
Notis Mengenai Perintah Penggulungan Dan Pelantikan Pelikuidasi

2 items left

Related Items