Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

Fed.10552-10954 (10-14/6/2019)

10552-10553
AKTA ANGKATAN TENTERA 1972
10554-10673
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Oleh Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia Tentang Niat Hendak Memohon Pelepasan
10674-10689
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
10690
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993:
Pemberitahuan Di Bawah Subperaturan 26(7)
10691
AKTA KESATUAN SEKERJA 1959:
Pemberitahuan Di Bawah Seksyen 69
10692-10693
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
10694
BANK NEGARA MALAYSIA:
Penyata Aset Dan Liabiliti
10695-10791
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Kepada Pemiutang Mengenai Cadangan Meminta Pelepasan
Notis Cadangan Pelepasan Ketua Pengarah Insolvensi
Pembatalan Penghukuman
10792
AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987:
Notis Di Bawah Subseksyen 64(4)
10793
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
10794-10798
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
Notis Kepada Orang Yang Berkepentingan
10799
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
10800
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT
10801-10881
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
10882-10883
KANUN TANAH NEGARA:
Saman Kepada Penggadai
Perintah Di Bawah Seksyen 432
10884
AKTA KESATUAN SEKERJA 1959:
Pemberitahuan Di Bawah Seksyen 69
10885
AKTA PERTUBUHAN 1966:
Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan Di Bawah Perenggan 13(1)(D)
10886-10920
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Perintah Penerimaan
Perintah Penghukuman
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
10921
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
10922-10954
AKTA SYARIKAT 1965:
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi
Notis Mengenai Pelepasan Pelikuidasi
Notis Mengenai Perintah Pelepasan Pelikuidasi Dan Pembubaran Syarikat
Notis Mengenai Perintah Penggantungan Mutlak Dan Pelepasan Pelikuidasi
Notis Mengenai Perintah Penggulungan

Related Items